ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง/สอบราคา - ประกวดราคา

ประจำเดือน : กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศเลขที่
เรื่อง
ผู้ติดต่อ
เบอร์โทร
วันที่เปิดซอง
ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2563 สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC (SET) จำนวน 5 ชุด และ Notebook จำนวน 3 เครื่อง สำหรับคณะวิทยพัฒน์ คุณรัชพร แช่มสกุล
026976450
12/02/2020
10/2563 ขยายเวลาสอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ PC (SET) จำนวน 18 ชุด สำหรับคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 คุณสุนทร ปั้นจีน
026976618
07/02/2020
16/2563 สอบราคาจัดจ้างโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน ประจำปีการศึกษา 2562 คุณสุภาภรณ์ โชติปกรณ์กุล
026976880
07/02/2020
13/2563 สอบราคาจัดจ้างโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA GHB ประจำปีการศึกษา 2562 คุณสุภาภรณ์ โชติปกรณ์กุล
026976880
03/02/2020

ประจำเดือน : มกราคม 2563

ประกาศเลขที่
เรื่อง
ผู้ติดต่อ
เบอร์โทร
วันที่เปิดซอง
ดาวน์โหลดเอกสาร
232/2562 ขยายเวลาสอบราคาจัดซื้อ LCD Projector จำนวน 4 ชุด สำหรับคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 คุณสามารถ แก้วแรมเรือน
026976610
07/01/2020