ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง/สอบราคา - ประกวดราคา

ประจำเดือน : มกราคม 2562

ประกาศเลขที่
เรื่อง
ผู้ติดต่อ
เบอร์โทร
วันที่เปิดซอง
ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 ประกวดราคาว่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 21 ชั้น 2 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณด้าว เสาร์ทอง
026976988
25/01/2019
3/2562 ประกวดราคางานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 3 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ดินแดง) คุณด้าว เสาร์ทอง
026976988
24/01/2019
1/2562 สอบราคาจัดจ้างโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน ประจำปีการศึกษา 2561 คุณสุภาภรณ์ โชติปกรณ์กุล
026976880
22/01/2019
2/2562 สอบราคาจัดจ้างโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ประจำปีการศึกษา 2561 คุณสุภาภรณ์ โชติปกรณ์กุล
026976880
18/01/2019