ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง/สอบราคา - ประกวดราคา

ประจำเดือน : มีนาคม 2562

ประกาศเลขที่
เรื่อง
ผู้ติดต่อ
เบอร์โทร
วันที่เปิดซอง
ดาวน์โหลดเอกสาร
32/2562 ประกวดราคาระบบ Mobile Application คุณมาเรียม โตลอย
026976280
26/03/2019
25/2562 สอบราคาจัดจ้างโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ของหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ประจำปีการศึกษา 2561 คุณสุภาภรณ์ โชติปกรณ์กุล
026976880
14/03/2019

ประจำเดือน : กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศเลขที่
เรื่อง
ผู้ติดต่อ
เบอร์โทร
วันที่เปิดซอง
ดาวน์โหลดเอกสาร
19/2562 ประกวดราคางานโครงการเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศอาคาร 1,3,5,9,15,17 และ 20 เพื่อการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณทรงวุฒิ อ่องกลั่น
026976059
28/02/2019
10/2562 สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนระบบถังเก็บน้ำและระบบท่อเมนประปา อาคาร 1 และอาคาร 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณทรงวุฒิ อ่องกลั่น
026976059
13/02/2019
29/2562 ขยายเวลาสอบราคาจัดจ้างโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน ประจำปีการศึกษา 2561 คุณสุภาภรณ์ โชติปกรณ์กุล
026976880
13/02/2019
11/2562 สอบราคาระบบบัตรคิว อาคาร 1 ชั้น 2 คุณมโน จงรักษ์
026976284
07/02/2019
24/2562 ขยายเวลาสอบราคาระบบบัตรคิว อาคาร 1 ชั้น 2 คุณมโน จงรักษ์
026976284
07/02/2019
9/2562 ขยายเวลาสอบราคาจัดจ้างโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน ประจำปีการศึกษา 2561 คุณสุภาภรณ์ โชติปกรณ์กุล
026976880
06/02/2019
11.1/2562 สอบราคางานว่าจ้างที่ปรึกษางานโครงการเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาส อาคาร 1, 3, 5, 9, 15, 17 และ 20 เพื่อการประหยัดพลังงานมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณประดุง ศรีอุดร
026976056
04/02/2019