ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง/สอบราคา - ประกวดราคา

ประจำเดือน : กันยายน 2562

ประกาศเลขที่
เรื่อง
ผู้ติดต่อ
เบอร์โทร
วันที่เปิดซอง
ดาวน์โหลดเอกสาร
151/2562 ประกวดราคาจัดจ้างชุดครุยวิทยะฐานะ แถบเกียรตินิยม อันดับ 1 และ 2 สำหรับพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 - 2563 คุณพิราภรณ์ สุขประเสริฐ
026976896
27/09/2019
145/25625 สอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ (Server Room) คุณเกรียงศักดิ์ เปรมพรวิพุธ
026976283
19/09/2019
146/2562 สอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ Internet Account คุณเกรียงศักดิ์ เปรมพรวิพุธ
026976283
18/09/2019
144/2562 สอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาความปลอดภัย และอุปกรณ์จัดการ Domain Name System (DNS) คุณเกรียงศักดิ์ เปรมพรวิพุธ
026976283
17/09/2019
140/2562 สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูลระบบ SAP (ทดแทน) คุณกิติภาภรณ์ อรุณศิริวัฒน์
026976289
12/09/2019
143/2562 สอบราคาจัดซื้อปกปริญญาบัตรและเหรียญตรามหาวิทยาลัย สำหรับงานพิธีประสาทปริญญาบัตร คุณจันทิภา นีละเสวี
026976874
11/09/2019
139/2562 ขยายเวลาประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบเอกสารดิจิตอลของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณคมสันต์ อ้นวิมล
026976287
05/09/2019

ประจำเดือน : สิงหาคม 2562

ประกาศเลขที่
เรื่อง
ผู้ติดต่อ
เบอร์โทร
วันที่เปิดซอง
ดาวน์โหลดเอกสาร
129/2562 สอบราคาจัดซื้อกระดาษชำระชนิดม้วนเล็ก, กระดาษชำระชนิดม้วนใหญ่ และกระดาษเช็ดมือแบบพับ คุณพรพรรณ ไชยสา
026976092
22/08/2019
109/2562 ประกวดราคาโครงการพันาระบบเอกสารดิจิตอลของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณคมสันต์ อ้นวิมล
026976287
09/08/2019
122/2562 ขยายเวลาสอบราคาจัดซื้อระบบคลาวด์สำหรับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและคณะวิชา คุณภิญโญ ศุภคติสันติ์
026976288
08/08/2019
119/2562 ประกวดราคาจัดซื้อโครงการ Private Cloud Computing Service คุณเกรียงศักดิ์ เปรมพรวิพุธ
026976284
08/08/2019
118/2562 ประกวดาราคางานปรับปรุงสำนักงานวิทยาลัยผู้ประกอบการ อาคาร 7 ชั้น 10 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ดินแดง) คุณทรงวุฒิ อ่องกลั่น
026976559
07/08/2019