ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง/สอบราคา - ประกวดราคา

ประจำเดือน : ตุลาคม 2561

ประกาศเลขที่
เรื่อง
ผู้ติดต่อ
เบอร์โทร
วันที่เปิดซอง
ดาวน์โหลดเอกสาร
152/2561 ประกวดราคาว่าจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ งานออกแบบและก่อสร้างงานตกแต่งภายใน อาคาร 9 คณะนิเทศศาสตร์ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ดินแดง) คุณด้าว เสาร์ทอง
026976988
05/10/2018
139/2561 ประกวดราคาการถ่ายภาพบัณฑิต งานพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 คุณยุพดี เรือนดวง
026976767
02/10/2018

ประจำเดือน : กันยายน 2561

ประกาศเลขที่
เรื่อง
ผู้ติดต่อ
เบอร์โทร
วันที่เปิดซอง
ดาวน์โหลดเอกสาร
140/2561 ขยายเวลาประกวดราคาว่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ สาขาการโรงแรมคณะการท่องเที่ยงวและอุตสาหกรรมบริการ อาคาร 10 ชั้น 4 และอาคาร Chill Out ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณประดุง ศรีอุดร
026976559
10/09/2018

ประจำเดือน : สิงหาคม 2561

ประกาศเลขที่
เรื่อง
ผู้ติดต่อ
เบอร์โทร
วันที่เปิดซอง
ดาวน์โหลดเอกสาร
114/2561 ประกวดราคาว่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ สาขาการโรงแรมคณะการท่องเที่ยงวและอุตสาหกรรมบริการ อาคาร 10 ชั้น 4 และอาคาร Chill Out ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณด้าว เสาร์ทอง
026976989
22/08/2018
123/2561 ขยายเวลาประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกสำหรับงานดูแลระบบเครื่องปรับอากาศ Chiller อาคาร 10 และอาคาร 21 คุณประดุง ศรีอุดร
026976056
21/08/2018
117/2561 สอบราคาจัดซื้อเครื่องวัดค่าน้ำ จำนวน 1 เครื่อง คุณชุติกาญจน์ กอกน้อย
026976062
20/08/2018
116/2561 สอบราคาจัดซื้อสิทธิการใช้งาน Software SPSS คุณณัฐธวัช รุ่งพิทักษ์มานะ
026976066
16/08/2018
101/2561 สอบราคาเพื่อคัดเลือกบริษัทประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประจำปีการศึกษา 2561 นายวิชิต งามไสวไชยกุล
026976024
15/08/2018
118/2561 สอบราคาจัดซื้อกระดาษชำระชนิดม้วนเล็ก, กระดาษชำระชนิดม้วนใหญ่ และกระดาษเช็ดมือแบบพับ คุณชุติกาญจน์ กอกน้อย
026976062
10/08/2018