ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง/สอบราคา - ประกวดราคา

ประจำเดือน : สิงหาคม 2561

ประกาศเลขที่
เรื่อง
ผู้ติดต่อ
เบอร์โทร
วันที่เปิดซอง
ดาวน์โหลดเอกสาร
101/2561 สอบราคาเพื่อคัดเลือกบริษัทประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประจำปีการศึกษา 2561 นายวิชิต งามไสวไชยกุล
026976024
15/08/2018

ประจำเดือน : กรกฏาคม 2561

ประกาศเลขที่
เรื่อง
ผู้ติดต่อ
เบอร์โทร
วันที่เปิดซอง
ดาวน์โหลดเอกสาร
107/2561 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน สำหรับคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (งานถ่ายทำภาพยนต์) จอมอนิเตอร์ เครื่องวัดแสง ชุดบันทึกเสียง อุปกรณ์ไฟ ชุดเลนส์ Normal/Wide/Tele/Servo Zoom และเลนส์ 50 F/1.8 STM ดร.ประภาส นวลเนตร
02-6976612
17/07/2018
93/2561 ขยายเวลาสอบราคาจัดจ้างรักษาเครื่อง LCD Projector รุ่น PA600XG ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอน คุณนิรัญ ปุจฉาการ
026976290
06/07/2018

ประจำเดือน : มิถุนายน 2561

ประกาศเลขที่
เรื่อง
ผู้ติดต่อ
เบอร์โทร
วันที่เปิดซอง
ดาวน์โหลดเอกสาร
95/2561 สอบราคางานดูแลและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ด้านไฟฟ้าแรงสูง และงานบำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้า (MDB) ภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณทรงวุฒิ อ่องกลั่น
026976059
26/06/2018
92/2561 สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ MacBook Pro รุ่น 15 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และรุ่น 13 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอน คุณวรตม์ เจิมกระจีน
026976274
21/06/2018
97/2561 ประกวดราคาอัตราค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) สำหรับบุคลากรและนักศึกษา และอัตราค่าเบี้ยประกันสุขภาพ (กลุ่ม) สำหรับนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2561-2562 คุณดารัตน์ สัตยวิวัฒน์
026976910
21/06/2018
96/2561 สอบราคาจัดจ้างทำของที่ระลึกและอุปกรณ์โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ค่าย "ลูกแม่ไทร...จิตใจงาม" ประจำปีการศึกษา 2561 คุณขวัญแก้ว ชูเจริญ
026976901
19/06/2018
98/2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกสำหรับงานดูแลระบบเครื่องปรับอากาศ Chiller อาคาร 10 และอาคาร 21 และงานดูแลรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ Split type คุณทรงวุฒิ อ่องกลั่น
026976059
19/06/2018