ประกาศเลขที่ เรื่อง ผู้ติดต่อ เบอร์โทร วันที่เปิดซอง ดาว์โหลด
102/2567 การจัดจ้างโครงการปรับปรุงผนังบ่อบำบัดน้ำเสียบริเวณอาคาร 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณประดุง ศรีอุดร 026976056 23 พฤษภาคม 2567
82/2567 การจัดจ้างโครงการปรับปรุง ห้องน้ำนักศึกษาชาย-หญิง อาคาร 1 ชั้น 2,3 และ 4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณประดุง ศรีอุดร 026976056 9 พฤษภาคม 2567
103/2567 จัดซื้อโครงการปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้อง Smart Classroom จำนวน 49 ห้อง วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณนิรัญ ปุจฉาการ 026976291 7 พฤษภาคม 2567
95/2567 สอบราคาโครงการงานปรับปรุงแก้ไขแผนกซ่อมบำรุง พร้อมห้องเก็บพัสดุ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณประดุง ศรีอุดร 026976056 7 พฤษภาคม 2567
ประกาศเลขที่ เรื่อง ผู้ติดต่อ เบอร์โทร วันที่เปิดซอง ดาว์โหลด
93/2567 สอบราคาจัดซื้อสิทธิ์การใช้งาน Canva Campus License คุณณัฐพร เหมือนทับ 026976281 30 เมษายน 2567
99/2567 สอบราคางานดูแลสวน ภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณสมัชญ์ ภูมิภาคสุวรรณ 026976055 26 เมษายน 2567
71/2567 การจัดจ้างโครงการติดตั้งกันตกดาดฟ้า อาคาร 25 และหลังคาคลุมบันได อาคาร 25 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณประดุง ศรีอุดร 6056ง 10 เมษายน 2567
42/2567 การจัดจ้างโครงการปรับปรุง Creative Working Space และ International X Lap (I-Lap) อาคาร 9 ชั้น 1 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณประดุง ศรีอุดร 026976056 4 เมษายน 2567
90/2567 สอบราคางานว่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งกล้องวงจรปิด ระยะที่ 7 ภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณพรต นิ่มสมบุญ 0897936741 3 เมษายน 2567
84/2567 สอบราคางานจ้างโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ประจำปีการศึกษา 2566 คุณกิตติภณ ลีทัพไทย 026976885 2 เมษายน 2567
ประกาศเลขที่ เรื่อง ผู้ติดต่อ เบอร์โทร วันที่เปิดซอง ดาว์โหลด
80/2567 การจัดซื้อเครื่อง LCD Projector พร้อมติดตั้ง จํานวน 50 เครื่อง และ จอรับภาพขนาด 120 นิ้ว อัตราส่วน 16:10 จํานวน 18 จอ วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณนิรัญ ปุจฉาการ 026976291 28 มีนาคม 2567
76/2567 ประกวดราคาการจ้างผลิตและซื้อสื่อโฆษณา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2566 คุณสิรนัฏฐ์ ปัดทุม 026976745 27 มีนาคม 2567
74/2567 สอบราคางานโครงการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ระบบ Chiller อาคาร 10 และ 21 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณบรรพต บ่อไทย 026976562 25 มีนาคม 2567
75/2567 สอบราคางานโครงการงานดูแลบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ระบบ Split type + Inverter อาคาร 5,7,8,10,14,15,16,17,20,12,22 และ 23 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณบรรพต บ่อไทย 026976562 25 มีนาคม 2567
66/2567 ประกวดราคาโครงการปรับปรุงปูกระเบื้องยางภายในอาคาร 5 และอาคาร 7 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณประดุง ศรีอุดร 026976056 20 มีนาคม 2567
59/2567 สอบราคางานโครงการปรับปรุงระบบ Fire Alarm และระบบความปลอดภัยภายในอาคารของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณประดุง ศรีอุดร 026976056 14 มีนาคม 2567
58/2567 การจัดซื้อเครื่อง LCD Projector พร้อมติดตั้ง จํานวน 50 เครื่อง และจอรับภาพขนาด 120 นิ้ว อัตราส่วน 16:10 จํานวน 18 จอ วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณนิรัญ ปุจฉาการ 026976291 13 มีนาคม 2567
23/2567 สอบราคาโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 จำนวน 20 คน คุณชญานิศ สุดาเดช 026976065 7 มีนาคม 2567