ประกาศเลขที่ เรื่อง ผู้ติดต่อ เบอร์โทร วันที่เปิดซอง ดาว์โหลด
211/2564 สอบราคางานโครงการเปลี่ยนสลิงลิฟท์โดยสาร อาคาร 21 จำนวน 4 ตัว ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณประดุง ศรีอุดร 026976056 1 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศเลขที่ เรื่อง ผู้ติดต่อ เบอร์โทร วันที่เปิดซอง ดาว์โหลด
204/2564 สอบราคาจัดจางบํารุงรักษาระบบและอุปกรณภายในหองปฏิบัติการ (Server Room) คุณเกรียงศักดิ์ เปรมพรวิพุธ 026976284 18 มกราคม 2565
205/2564 สอบราคาจัดซื้อ RAM ใหระบบ Private Cloud (Nutanix) คุณเกรียงศักดิ์ เปรมพรวิพุธ 026976284 18 มกราคม 2565
203/2564 สอบราคางานปรับปรุงก่อสร้าง Green Screen Studio ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณประดุง ศรีอุดร 026976056 12 มกราคม 2565
ประกาศเลขที่ เรื่อง ผู้ติดต่อ เบอร์โทร วันที่เปิดซอง ดาว์โหลด
201/2564 สอบราคาจัดจ้างจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับบัณฑิต สำหรับงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 คุณชญานิศ สุดาเดช 026976056 23 ธันวาคม 2564
195/2564 ประกาศประกวดราคาระบบ Workflow Management System (ส่วนงานบริการนักศึกษา) คุณมาเรียม โตลอย 026976280 22 ธันวาคม 2564
193/2564 สอบราคาจัดจ้างจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับบัณฑิต สำหรับงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 2562 คุณชญานิศ สุดาเดช 026976056 15 ธันวาคม 2564
186/2564 สอบราคางานปรับปรุงก่อสร้างศาลจำลอง ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณประดุง ศรีอุดร 026976056 14 ธันวาคม 2564