ประกาศเลขที่ เรื่อง ผู้ติดต่อ เบอร์โทร วันที่เปิดซอง ดาว์โหลด
169/2564 เปิดซองสอบราคางานปรับปรุงอาคาร 21 ชั้น 3 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณประดุง ศรีอุดร 026976056 5 พฤศจิกายน 2564
167/2564 สอบราคาจ้างบริษัทแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564-2565 คุณดารัตน์ สัตยวิวัฒน์ 026976911 2 พฤศจิกายน 2564
224/2563 ขยายเวลาประกวดราคาบริษัท Outsource เจ้าหน้าที่งานบริการคอมพิวเตอร์และงานบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำสำนักบริการคอมพิวเตอร์ คุณคมสันต์ อ้นวิมล 026976287 30 พฤศจิกายน 2563
218/2563 ขยายเวลาสอบราคางานปรับปรุงอาคาร 20 ชั้น ดาดฟ้า ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณประดุง ศรีอุดร 026976056 26 พฤศจิกายน 2563
220/2563 ขยายเวลาสอบราคาว่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนภัย ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณประดุง ศรีอุดร 026976056 26 พฤศจิกายน 2563
226/2563 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC (Set) สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณปิยพัทธ์ มาณวพัฒน์ 026976513 25 พฤศจิกายน 2563
227/2563 สอบราคาจัดซื้อ Software iClone สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณปิยพัทธ์ มาณวพัฒน์ 026976513 25 พฤศจิกายน 2563
223/2563 สอบราคาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนและสอบออนไลน์ด้วย Moodle บนระบบ Clound คุณสำราญ คุ้มกลิ่นวงษ์ 026976278 24 พฤศจิกายน 2563
225/2563 ขยายเวลาประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง คุณณฤมล สุวรรณประเสริฐ 026976288 24 พฤศจิกายน 2563
222/2563 ประกวดราคางานดูแลสวนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณประดุง ศรีอุดร 026976056 18 พฤศจิกายน 2563
235/2563 เปิดซองสอบราคาโครงการทาสีภายนอกอาคาร 9 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณประดุง ศรีอุดร 026976056 18 พฤศจิกายน 2563
216/2563 สอบราคาจัดทำทำเนียบบัณฑิต สำหรับงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 คุณสุวรรณี ฐิติมโนรถ 026976952 17 พฤศจิกายน 2563
221/2563 เปิดซองสอบราคางานปรับปรุงอาคาร 23 ชั้น 3 เป็นศูนย์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณประดุง ศรีอุดร 026976056 17 พฤศจิกายน 2563
204/2563 ประกวดราคาบริษัท Outsource เจ้าหน้าที่งานบริการคอมพิวเตอร์และงานบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำสำนักบริการคอมพิวเตอร์ คุณคมสันต์ อ้นวิมล 026976287 5 พฤศจิกายน 2563
ประกาศเลขที่ เรื่อง ผู้ติดต่อ เบอร์โทร วันที่เปิดซอง ดาว์โหลด
166/2564 สอบราคาจัดจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) คุณเกรียงศักดิ์ เปรมพรวิพุธ 026976284 28 ตุลาคม 2564
164/2564 ประกวดราคางานปรับปรุง ห้อง 23701 อาคาร 23 ชั้น 7 ห้องปฏิบัติการอีเว้นท์ (UTCC Event Lab) พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง คุณธีรุตม์ เกิดโพธิ์ชา 0639359944 7 ตุลาคม 2564
203/2563 สอบราคาจัดซื้อปกปริญญาบัตรและเหรียญตรามหาวิทยาลัย สำหรับงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 คุณรุงนภา ปักษี 026976876 28 ตุลาคม 2563
186/2563 ประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง คุณณฤมล สุวรรณประเสริฐ 026976288 27 ตุลาคม 2563
185/2563 ขยายเวลาสอบราคางานปรับปรุงอาคาร 20 ชั้นดาดฟ้า ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายประดุง ศรีอุดร 026976056 21 ตุลาคม 2563
183/2563 สอบราคาจัดซื้ออุปกรณืเครื่องแต่งกายสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณชูวงศ์ เลาหพฤฒิสาร 026976051 15 ตุลาคม 2563
ประกาศเลขที่ เรื่อง ผู้ติดต่อ เบอร์โทร วันที่เปิดซอง ดาว์โหลด
133/2564 ขยายเวลาการสอบราคาจ้างบริษัทแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565 คุณดารัตน์ สัตยวิวัฒน์ 026976911 28 กันยายน 2564
159/2564 ประกวดราคางานปรับปรุงก่อสร้างเครื่องบินจำลอง ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณประดุง ศรีอุดร 026976056 27 กันยายน 2564
149/2564 ประกวดราคาปรับปรุงห้อง 23701 อาคาร 23 ชั้น 7 ห้องปฏิบัติการอีเว้นท์ (UTCC Event Lab) พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง นายธีรุตน์ เกิดโพธิ์ชา 0639359944 16 กันยายน 2564
145/2564 ประกวดราคางานปรับปรุงก่อสร้างเครื่องบินจำลอง ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณประดุงศรีอุดร 026976056 10 กันยายน 2564
146/2564 สอบราคาเพื่อคัดเลือกบริษัทประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประจำปีการศึกษา 2564 คุณวุฒิพงษ์ นามสมบูรณ์ 026976023 9 กันยายน 2564
148/2564 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่อง iPad และ iPad pencil สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คุณจันจิรา เลิศศรีบัณฑิต 026976277 7 กันยายน 2564
173/2563 ขยายเวลาสอบราคาไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ สำหรับศูนย์เป็นเลิศทางการสอน คุณธีรภัทร ภูมิรัตน์ 026976290 29 กันยายน 2563
175/2563 เปิดซองสอบราคางานปรับปรุงอาคาร 20 ชั้นดาดฟ้า ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณประดุง ศรีอุดร 026976056 29 กันยายน 2563
174/2563 สอบราคาจัดซื้อน้ำดื่มชนิดบรรจุถังใส ประจำปีการศึกษา 2563 คุณปราณี นิลใสล 026976091 23 กันยายน 2563
158/2563 เปิดซองสอบราคาโครงการกันซึมชั้นดาดฟ้า อาคาร 7, 9 และอาคาร 21 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณประดุง ศรีอุดร 026976059 9 กันยายน 2563
156/2563 สอบราคาเพื่อคัดเลือกบริษัทประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประจำปีการศึกษา 2563 คุณวุฒิพงษ์ นามสมบูรณ์ 026976023 3 กันยายน 2563
157/2563 ขยายเวลาสอบราคางานปรับปรุงช่องชาร์ป อาคาร 5 และอาคาร 7 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายประดุง ศรีอุดร 026976056 3 กันยายน 2563