ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง/สอบราคา - ประกวดราคา
ประจำเดือน : พฤษภาคม 2561
ประกาศเลขที่
เรื่อง
ผู้ติดต่อ
เบอร์โทร
วันที่เปิดซอง
ดาวน์โหลดเอกสาร
82/2561 ขยายเวลาสอบราคาโครงการความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO 27001 : 2013 คุณมาเรียม โตลอย
02-6976288
18/05/2018
86/2561 ขยายเวลาสอบราคาจัดจ้างโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 คุณสภาภรณ์ โชติปกรณ์กุล
026976880
18/05/2018
81/2561 ประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล Data Warehouse คุณมาเรียม โตลอย
02-6976288
17/05/2018
85/2561 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่อง iPad รุ่น Wi-Fi สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1,500 เครื่อง คุณสุวรรณี แสงสอาด
02-6976298
07/05/2018
80/2561 ขยายประกวดราคาว่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ สาขาการโรงแรมคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ อาคาร 10 ชั้น 4 และอาคาร Chill Out ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ด้าว เสาร์ทอง
02-6976898
02/05/2018

ประจำเดือน : เมษายน 2561
ประกาศเลขที่
เรื่อง
ผู้ติดต่อ
เบอร์โทร
วันที่เปิดซอง
ดาวน์โหลดเอกสาร
72/2561 สอบราคาจัดจ้างโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 คุณสภาภรณ์ โชติปกรณ์กุล
026976880
30/04/2018
64/2561 ขยายเวลาสอบราคาการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ Internet Account คุณเกรียงศักดิ์ เปรมพรวิพุธ
026976284
20/04/2018
65/2561 สอบราคาโครงการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO 27001 : 2013 คุณมาเรียม โตลอย
026976288
10/04/2018