ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง/สอบราคา - ประกวดราคา

ประจำเดือน : สิงหาคม 2562

ประกาศเลขที่
เรื่อง
ผู้ติดต่อ
เบอร์โทร
วันที่เปิดซอง
ดาวน์โหลดเอกสาร
109/2562 ประกวดราคาโครงการพันาระบบเอกสารดิจิตอลของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณคมสันต์ อ้นวิมล
026976287
09/08/2019

ประจำเดือน : กรกฏาคม 2562

ประกาศเลขที่
เรื่อง
ผู้ติดต่อ
เบอร์โทร
วันที่เปิดซอง
ดาวน์โหลดเอกสาร
110/2562 ขยายเวลาสอบราคาว่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณทรงวุฒิ อ่องกลั่น
026976059
26/07/2019
108/2562 สอบราคาจัดจ้างโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ของหลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต MBA GHB ประจำปีการศึกษา 2561 คุณสุภาภรณ์ โชติปกรณ์กุล
026976880
24/07/2019
96/2562 สอบราคาเพื่อคัดเลือกบริษัทประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประจำปีการศึกษา 2562 นายศฐาพงศ์ บ้านมอญ
026976023
23/07/2019
103/2562 ขยายเวลาสอบราคาจัดซื้อเครื่องเลเซอร์ สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณชุติกาญจน์ กอกน้อย
026976710
23/07/2019
104/2562 ขยายเวลาสอบราคาจัดซื้อเครื่องกัด (เครื่องกลึงอัตโนมัติ) สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณชุติกาญจน์ กอกน้อย
026976710
23/07/2019
107/2562 สอบราคาจัดซื้อระบบคลาวด์สำหรับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและคณะวิชา คุณภิญโญ ศุภคติสันติ์
026976288
23/07/2019
100/2562 ประกวดราคาการซื้อบริการเชื่อต่ออินเตอร์เน็ต คุณเกรียงศักดิ์ เปรมพรวิพุธ
026976284
18/07/2019
101/2562 ขยายเวลาสอบราคาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สารสนเทศ (Internal Harddisk) จำนวน 36 ชุด พร้อมติดตั้ง สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 คุณเบญญาทิพย์ ศรีเจริญ
026976718
18/07/2019
94/2562 สอบราคาจ้างบริษัทแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 คุณดารัตน์ สัตยวิวัฒน์
026976911
05/07/2019

ประจำเดือน : มิถุนายน 2562

ประกาศเลขที่
เรื่อง
ผู้ติดต่อ
เบอร์โทร
วันที่เปิดซอง
ดาวน์โหลดเอกสาร
86/2562 ขยายเวลาสอบราคาจัดซื้อขาตั้งกล้อง จำนวน 8 ชุด สำหรับคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 คุณณัฐวุฒิ เนื้อทอง
026976612
28/06/2019
88/2562 สอบราคาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สารสนเทศ (Internal Harddisk) จำนวน 36 ชุด พร้อมติดตั้ง สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 คุณเบญญาทิพย์ ศรีเจริญ
026976718
20/06/2019
81/2562 สอบราคาจัดซื้อเครื่องกัด (เครื่องกลึงอัตโนมัติ) สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณชุติกาญจน์ กำอกน้อย
026976063
18/06/2019
82/2562 สอบราคาจัดซื้อเครื่องสร้างต้นแบบ (เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบเรซิ่น) สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณชุติกาญจน์ กำอกน้อย
026976063
18/06/2019
83/2562 สอบราคาจัดซื้อเครื่องเลเซอร์ สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณชุติกาญจน์ กอกน้อย
026976063
18/06/2019
78/2562 ประกวดราคาจัดซื้อบริการลิขสิทธิ์ Software Microsoft Campus License Agreement คุณเกรียงศักดิ์ เปรมพรวิพุธ
026976284
13/06/2019
71/2562 สอบราคาของที่ระลึก เพื่อมอบให้สถานประกอบการของสหกิจศึกษา 2561 กองวิชาการ คุณสุภาณี อยู่สมบูรณ์
026976339
10/06/2019
80/2562 สอบราคางานว่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณทรงวุฒิ อ่องกลั่น
026976059
10/06/2019