ประกาศเลขที่ เรื่อง ผู้ติดต่อ เบอร์โทร วันที่เปิดซอง ดาว์โหลด
103/2563 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษาชายและห้องน้ำนักศึกษาหญิง อาคาร 1 ชั้น 1 ของมหาวิทยาัลยหอการค้าไทย คุณประดุง ศรีอุดร 026976056 15 กรกฏาคม 2563
102/2563 ประกวดราคาจัดซื้อประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 คุณบรรจรัตน์ อินทนู 026976910 14 กรกฏาคม 2563
104/2563 สอบราคาจัดซื้อประกันสุขภาพ (กลุ่ม) นักศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 คุณดารัตน์ สัตยวิวัฒน์ 026976911 14 กรกฏาคม 2563
90/2563 สอบราคางานว่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม ภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณพรต นิ่มสมบุญ 026976560 9 กรกฏาคม 2563
99/2563 ขยายเวลาสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac Pro จำนวน 1 เครื่อง สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอน คุณจันทิมา นิลแก้ว 026976275 8 กรกฏาคม 2563
88/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณพรต นิ่มสมบุญ 026976560 2 กรกฏาคม 2563
94/2563 ประกวดราคางานปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ Chiller อาคาร 10 จำนวน 1 เครื่อง ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณประดุง ศรีอุดร 026976056 2 กรกฏาคม 2563
ประกาศเลขที่ เรื่อง ผู้ติดต่อ เบอร์โทร วันที่เปิดซอง ดาว์โหลด
82/2563 สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC (SET) สำหรับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ คุณคมสันต์ อ้นวิมล 026976287 25 มิถุนายน 2563
85/2563 ขยายเวลาสอบราคางานจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย คุณประดุง ศรีอุดร 026976056 24 มิถุนายน 2563
81/2563 สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac Pro จำนวน 1 เครื่อง สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอน คุณจันทิมา นิลแก้ว 026976275 17 มิถุนายน 2563
80/2563 สอบราคาว่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งกล้องวงจรปิด ระยะที่ 4 ภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณพรต นิ่มสมบุญ 026976560 11 มิถุนายน 2563
89/2563 ประกวดราคาว่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย งานจัดการจราจรและงานวินัยของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณพรต นิ่มสมบุญ 026976560 3 มิถุนายน 2563